soegning_paa_kort-1

En væsentlig barriere for udnyttelsen af Danmarks store geotermiske ressource er de geologiske risici, der knytter sig til etableringen af en geotermisk produktion. Geologiske data udgør et godt grundlag for at kunne lave en kompetent og mere specifik geologisk vurdering af det geotermiske potentiale i et givent område, hvor et geotermisk anlæg ønskes opført. Her vil det dog være nødvendigt i højere grad at vægte de lokale data indsamlet fra nærtliggende dybe boringer og seismiske undersøgelser. En sådan analyse svarer til Trin 1 i den modnings‐ og beslutningsprocedure frem mod etableringen af et geotermisk anlæg, som GEUS har opstillet, og som er beskrevet i nedenstående rapport.

I rapporten kan du læse om hvordan de mange typer geologiske data, der indgår i Geotermi WebGIS‐portalen, er fremkommet samt hvilke analyser og antagelse, der ligger bag dem. Meget af dette kan også læses som forklarende tekst til de enkelte korttemaer i Geotermi WebGIS‐portalen, men i denne rapport præsenteres det i en mere sammenhængende helhed. Der gøres også rede for hvordan de landsdækkende kort er udarbejdet og lidt om hvilke usikkerheder, der knytter sig til kortene og de data, der ligger til grund for dem. Endvidere gives der en generel introduktion til anvendelsen af geotermisk energi i Danmark set ud fra en geologisk synsvinkel.

KLIK på linket for at komme til den berømte Guide til hvorfor Geotermien er så vigtig for vores brug af Undergrunden..

Baggrundsviden om Geotermi