appetizer

Danmarks dybe undergrund rummer store geotermiske ressourcer. Det er dog forbundet med økonomisk risiko at etablere et geotermisk anlæg, hvis undergrundens geologi ikke er kendt det sted, anlægget ønskes opført.

Portalen præsenterer en række geologiske korttemaer, relevante for geotermi, så interessenter i geotermibranchen og myndighederne kan danne sig et overblik over undergrundens beskaffenhed, geologiske usikkerheder samt tætheden og kvaliteten af de geologiske data indenfor det danske land- og nærkystområde. Fokus er på geotermiske reservoirer af sandsten beliggende indenfor dybdezonen 800-3000 meter. Portalen og de bagvedliggende dataanalyser og korttemaer er udarbejdet for midler afsat i den Energipolitiske aftale af 22. marts 2012. Endvidere indgår der data og resultater fra et geotermisk forskningsprojekt, der er udført i regi af Det Strategiske Forskningsråd.

De væsentligste geologiske data, der giver information om Danmarks dybe undergrund, udgøres af data fra dybe boringer og seismiske undersøgelser, der hovedsageligt er indsamlet i forbindelse med olie-gas efterforskningsaktiviteter. De geologiske data er samlet, kvalitetssikret, analyseret og anvendt til at fremstille de kort, der indgår i portalen. Bag udformningen af kortene ligger flere led af generaliseringer og tilnærmelser, og kortene skal derfor også kun betragtes som vejledende og til brug på regional skala.

Kortene udgør et godt grundlag for at kunne lave en kompetent og mere specifik geologisk vurdering af det geotermiske potentiale for en konkret lokalitet, hvor et geotermisk anlæg ønskes opført. I vurderingen vil de nærmeste data fra dybe boringer og seismiske undersøgelser dog skulle indgå med højere vægt i analysen af lokaliteten, end hvis der udelukkende tages udgangspunkt i de tolkede, landsdækkende korttemaer i portalen. En sådan analyse svarer omtrent til den screening, der, i regi af den ovennævnte Energipolitiske aftale, er foretaget af 28 lokaliteter beliggende indenfor forskellige fjernvarmeområder, og hvis resultater er tilgængelige fra portalen.